دستگاه کاروسل چیست

این نوع دستگاه ها همان دستگاه تراش هستند که به صورت عمودی کار می کنند. دستگاه های کاروسل(Carousel) امروزی با کمک کامپیوتر ماشین کاری مینمایند که به آن ها CNC گویند. به صورت کلی ماشین های تراش نقش م ...
آموزش 1915 0
1398 دی 22